top of page

Privacyverklaring
Vrienden van de Via Francigena België

A.Inleiding
 

De privacy van bezoekers van onze website is erg belangrijk voor ons en we doen er alles aan om deze te beschermen. Dit beleid beschrijft wat we met uw persoonlijke gegevens doen.
 

B.Bron:
 

Dit document is gemaakt met behulp van een sjabloon van SEQ Legal (seqlegal.com) en is aangepast door Website Planet (www.websiteplanet.com)
 

C. Verzameling van persoonlijke informatie
 

De volgende soorten persoonlijke informatie kunnen worden verzameld, opgeslagen en gebruikt:

 • Uw naam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer, die u ons verstrekt bij het invullen van het contactformulier;

 • Informatie die u ons machtigt om te publiceren op de "Testimonials"-pagina van onze website met de bedoeling deze op internet te publiceren, en die uw identificatie, uw profielfoto's en de inhoud van uw publicaties omvat;

 • Informatie in alle communicatie die u ons per e-mail of via het contactformulier stuurt, inclusief de inhoud ervan;

 • Alle andere persoonlijke informatie die u ons verstrekt .

 • Voordat u persoonlijke informatie over een andere persoon aan ons bekendmaakt, moet u toestemming van die persoon verkrijgen voor de openbaarmaking en verwerking van die persoonlijke informatie onder de voorwaarden van dit beleid.

D. Gebruik van uw persoonlijke gegevens


Persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt via onze website of per e-mail zal worden gebruikt voor de doeleinden die worden beschreven in dit beleid of op de relevante sitepagina's. We kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken om:

 • Houd uw gegevens bij in het register van sympathiserende leden van de vereniging, indien u dit wenst;

 • Vermeld uw naam en postadres op uw legitimatiebewijs;

 • Je in contact brengen met andere mensen om ervaringen te delen. Dit kan alleen met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokken personen.

 • Beheer van onze vereniging;

 • Stuur je de legitimatie, of gidsen gekocht via de vereniging;

 • U te informeren over de initiatieven van de vereniging;

 • U betalingsherinneringen sturen en uw betalingen innen;

 • U e-mailmeldingen sturen waar u specifiek om hebt gevraagd;

 • Het controleren van de naleving van de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van onze website (inclusief het controleren van privéberichten die worden verzonden via de privéberichtenservice van onze website);


Als u persoonlijke informatie op onze website plaatst om deze te publiceren, zullen we deze publiceren en kunnen we die informatie gebruiken in overeenstemming met de toestemmingen die u ons verleent.


Uw privacy-instellingen kunnen worden gebruikt om de publicatie van uw gegevens op onze website te beperken en kunnen worden aangepast in uw privacy-instellingen op de website.


We zullen uw persoonlijke gegevens niet aan derden verstrekken voor hun direct marketing of die van andere derden.


E. Openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens


We kunnen uw persoonlijke gegevens bekendmaken aan bestuursleden van de vereniging als dat redelijkerwijs nodig is voor de doeleinden die in dit beleid worden uiteengezet.


We kunnen uw persoonlijke gegevens vrijgeven:

 

 • Voor zover wij daartoe wettelijk verplicht zijn;

 • In het kader van een lopende of toekomstige gerechtelijke procedure;

 • Om onze wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen (inclusief het verstrekken van informatie aan anderen met het oog op fraudepreventie en het verminderen van kredietrisico);

 • Aan iedereen van wie wij redelijkerwijs denken dat hij partij is bij een rechtbank of een andere bevoegde autoriteit voor de openbaarmaking van dergelijke persoonlijke informatie als, naar onze mening, een dergelijke rechtbank of autoriteit waarschijnlijk openbaarmaking van dergelijke persoonlijke informatie zou eisen.


Tenzij anders bepaald in dit beleid, zullen we uw persoonlijke gegevens niet delen met derden.


F. Internationale gegevensoverdracht

 • De informatie die we verzamelen, mag alleen binnen EU-landen worden opgeslagen, verwerkt en overgedragen, zodat we de informatie in overeenstemming met dit beleid kunnen gebruiken.

 • De persoonlijke informatie die u ons machtigt om te publiceren op de "Testimonials"-pagina van onze website of die u indient voor publicatie, kan via internet over de hele wereld beschikbaar zijn. We kunnen het gebruik, goed of slecht, van deze informatie door derden niet voorkomen.


G. Opslag van uw persoonlijke gegevens

 

Deze sectie G beschrijft ons beleid en onze procedures voor het bewaren van gegevens, ontworpen om ons te helpen voldoen aan onze wettelijke verplichtingen met betrekking tot het bewaren en verwijderen van persoonlijke informatie.


Persoonlijke informatie die we voor welk doel dan ook verwerken, wordt niet langer bewaard dan nodig is voor dat doel of die doeleinden.


Zonder afbreuk te doen aan artikel G-2, zullen we uw persoonlijke gegevens verwijderen

 • 3 jaar na het jaar waarin u contact heeft opgenomen met de vereniging, of

 • op elk moment op eenvoudig verzoek per e-mail.

 

Niettegenstaande de andere bepalingen van deze Sectie G, bewaren we documenten (inclusief elektronische documenten) die persoonsgegevens bevatten:

 • Voor zover wij daartoe wettelijk verplicht zijn;

 • Als we van mening zijn dat de documenten relevant kunnen zijn voor lopende of mogelijke juridische procedures; en

 • Om onze wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen (inclusief het verstrekken van informatie aan anderen met het oog op fraudepreventie en het verminderen van kredietrisico).


H. Beveiliging van uw persoonlijke gegevens


We zullen redelijke technische en organisatorische voorzorgsmaatregelen nemen om verlies, misbruik of wijziging van uw persoonlijke gegevens te voorkomen.


We zullen alle persoonlijke informatie die u ons verstrekt opslaan op beveiligde servers (beveiligd met wachtwoord en firewall).

 

U erkent dat de overdracht van informatie via internet inherent onveilig is en dat we de veiligheid van uw gegevens die via internet worden verzonden niet kunnen garanderen.


I. Wijzigingen


Van tijd tot tijd kunnen we dit beleid bijwerken door een nieuwe versie op onze website te plaatsen. U dient deze pagina regelmatig te controleren om er zeker van te zijn dat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen in dit beleid. We kunnen u per e-mail of via de privéberichtenservice van onze website op de hoogte stellen van wijzigingen in dit beleid.


J. Uw rechten


U kunt ons op elk moment, op elke manier en zonder voorwaarden vragen om u te voorzien van alle persoonlijke informatie die wij over u hebben.


We kunnen persoonlijke informatie die u opvraagt, achterhouden voor zover wettelijk toegestaan.


K. Websites van derden


Onze website bevat hyperlinks naar websites van derden en informatie over hen. We hebben geen controle over die sites en zijn niet verantwoordelijk voor hun privacybeleid of -praktijken.


L. Informatie bijwerken


Laat het ons weten als de persoonlijke informatie die we over u hebben, moet worden gecorrigeerd of bijgewerkt.


M. Cookies

Onze website is gemaakt door Wix.com en gebruikt daarom veel cookies.

Over het algemeen kunnen cookies die in eerste instantie op een Wix-website worden geplaatst, worden geclassificeerd als essentiële cookies . Voor meer informatie over cookies die op Wix-sites worden geplaatst: https://support.wix.com/fr/article/les-cookies-et-votre-visite-wix#types-of-cookies of raadpleeg de lijst:

Naam                        Doelstelling                                                                                                Duur                  Type cookie

XSRF-TOKEN             Gebruikt om veiligheidsredenen                                                              Sessie                 Essentieel

hs                               Gebruikt om veiligheidsredenen                                                              Sessie                 Essentieel

svSession                  Gebruikt in verband met de login van de gebruiker                            12 maand           Essentieel

SSR-caching              Gebruikt om het systeem aan te geven van waaruit de site              1 minuut             Essentieel

                                   is weergegeven

_wixCIDX                   Gebruikt voor systeembewaking/foutopsporing                                  3 maand             Essentieel

_wix_browser_sess  Gebruikt voor systeembewaking/foutopsporing                                  Sessie                  Essentieel

consent-policy         Gebruikt voor cookiebannerinstellingen                                                12 maand           Essentieel

smSession                Wordt gebruikt om leden te identificeren die zijn ingelogd                Sessie                  Essentieel

TS*                            Gebruikt voor veiligheids- en fraudebestrijdingsredenen                    Sessie                  Essentieel

bSession                   Wordt gebruikt om de effectiviteit van het systeem te meten           30 minuut          Essentieel

fedops.logger.X       Wordt gebruikt om de effectiviteit van het systeem te meten           12 maand           Essentieel

wixLanguage           Gebruikt op meertalige websites om de taalvoorkeur                         12 maand           Functioneel

                                   van de gebruiker op te slaan

Bezoek deze website voor meer informatie over cookies in het algemeen: https://allaboutcookies.org/fr

De volgende links leggen uit hoe u via verschillende browsers toegang krijgt tot de cookie-instellingen:


Als u zich wilt afmelden voor tracking door Google Analytics op alle websites, raadpleegt u deze link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en .

 

bottom of page